Home > Новини > Предложения за промени в Наредбата за приобщаващо образование

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” предложи промени в проекта за Наредба за приобщаващо образование.

Най-важните от тях са:

  • В наредбата да се отдели специално внимание на деца с тежки физически увреждания и различни нива на когнитивни способности, които не могат да комуникират вербално или чрез жестове, като се отделят в отделна категория, подобно на децата със зрителни, слухови и говорни нарушения.
  • Наред със споменатите в наредбата технически средства, напр. чл. 106, 4. – „достъп до информация, отнасяща се до правата и задълженията на децата и учениците, до предлаганите услуги и програми за обучение и представянето й в достъпен формат – зрително представяне на текст, субтитри, брайлово писмо, жестов език и жестов превод, уголемен шрифт, аудио формат чрез компютърна програма със синтетична реч, както и всякакви други допълващи и алтернативни способи, средства и формати за осигуряване на достъп до информация” да се добавят явно  “устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки”.
  • В чл. 116, да се добави допълнителна алинея 4) за децата с тежки физически увреждания, която да включва използването на споменатите помагащи технологии със същите цели както при децата със слухови и зрителни нарушения.
  • Регламентирането на използването на помагащи технологии за децата с тежки физически увреждания, трябва според нас да се включи и в Раздел II, регламентиращ обучението на деца със специални образователни потребности в центровете за специална образователна подкрепа и в социалните услуги в общността.
  • Използването на помагащи технологии трябва да бъде включено и в чл. 179 при диагностицирането на деца с тежки физически увреждания.

Пълният текст на нашето предложение може да видите във файла Предложения за промени в Наредба за приобщаващото образование.

This post is also available in Български.