Home > Новини > Предложения за промени в нормативни документи

Във връзка с предстоящите промени на редица нормативни документи фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” направи следните предложения за промяна и допълнение в:

  • Наредба за приобщаващото образование
  • Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане
  • Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Помагащите технологии за контрол с поглед дават възможност на деца и възрастни с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и не могат да използват ръцете си, да ползват компютър и специализиран софтуер. Под екрана на компютъра се поставя устройство, което проследява погледа и така всички програми могат да се управляват само с насочване и задържане на погледа. Така децата и възрастните с тежки физически увреждания могат да пишат, да учат, да рисуват. Могат да говорят чрез синтезирана реч и да изразяват сами какво мислят и чувстват, да общуват с връстниците си. Само с помощта на погледа си могат да използват интернет – да четат  това, което ги интересува; да общуват, да се обучават и да имат достъп до всичко, което предлагат съвременните ИКТ в областта на образованието, професионалната и социална реализация и участие в обществения живот.

Нашите предложения са свързани с:

  1. Използването на помагащи технологии за контрол с поглед при оценка от комисии и изготвяне на индивидуални планове за работа и подкрепа.
  2. Осигуряване и използване на помагащи технологии за контрол с поглед при работа с деца и възрастни с увреждания в социални услуги и дневни центрове (както и в работата в центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, детски градини, училища). Използването им касае както обучението на специалисти и включването на тези технологии в методите за работа, така и възможността за финансиране на допълващи и алтернативни способи за комуникация.
  3. Наличие на социално подпомагане, така че допълващите и алтернативни способи за комуникация да могат да се използват от децата и възрастните с тежки физически увреждания в личния живот и да им дават възможност за независимост.

This post is also available in Български.