Home > За нас

Фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ”

Фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” е създадена през 2014 година. Тя е регистрирана за осъществяване на дейност в обществена полза с решение на СГС от 23 октомври 2014 г. Фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” е вписана към Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (удостоверение 003 /13.11.2014).

Фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” популяризира и прави достъпни помагащи технологии за хора с увреждания. Фондация е едноличен собственик на капитала на “Интеракта” ЕООД, създадена за подпомагане на дейността на фондацията и за разпространяване на помагащите технологии в България. Приходите от “Интеракта” ЕООД се използват за подпомагане на дейността на фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ”.

От януари 2018 г. фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” е член на Национален съвет за закрила на детето (НСЗД) към Държавна агенция за закрила на детето.

Помагащи технологии

Съвременното развитие на технологиите позволява на хора с двигателни затруднения да използват компютър чрез алтернативни способи – контрол с поглед, движения на главата и други.
Така всеки може да пише, да рисува, да използва интернет. И най-важното – може да общува, да изразява сам мислите и чувствата си.

Към кого е насочена нашата дейност

  • Деца и възрастни с тежки физически увреждания (детска церебрална парализа, амиотрофична латерална склероза, мускулна дистрофия, Синдром на Рет и други) и техните семейства
  • Специалисти – лекари, психолози, логопеди, ресурсни учители – работещи с горепосочените групи деца и възрастни
  • Представители на общини и министерства, които работят по отношение на политиките за хора с увреждания

Членство

  • ISAAC – International Society for Augmentative and Alternative Communication
  • Национален алианс за социална отговорност
  • Сдружение за развитие на българското здравеопазване
  • Част от общността на Reach for Change

Награди

  • 2016 – втора награда за Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги в инициативата на МТСП „Годишна национална награда за социална иновация в подкрепа на социалната икономика 2016“.
  • 2017 – Награда за технологични иновации в социалните услуги, Национален алианс за социална отговорност

Фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” е насочена към информационно и технологично подпомагане на хора със сериозни двигателни увреждания, които са свързани със заболявания като мускулна дистрофия, детска церебрална парализа, амиотрофична латерална склероза, инсулт и др.

Хора с тези и подобни заболявания имат моторни/двигателни проблеми, които затрудняват или правят невъзможна комуникацията, общуването и самоизявата им – както чрез говор и писане, така и с чрез дигитални устройства (компютри,таблети).

В същото време голяма част от тях имат запазени когнитивни способности, надхвърлящи възможностите им за комуникация.

Освен към хора с двигателни увреждания, фондация “АСИСТ – помагащи технологии” е насочена към деца със специфични нарушения на развитието (напр. аутизъм), които имат проблеми с комуникацията и поради това използването на технологии, позволяващи взаимодействие с помощта на погледа, водят до подобряване на техните социални и когнитивни умения.

This post is also available in Български.